Количка
0,00 лв.

Правила за ползване

Уважаеми гости на Pranico.com,
В желанието си да бъдем максимално открити и коректни към Вас, както и в стремежа си да спазваме законовите изисквания на Република България, прилагаме на Вашето внимание следните общи условия:ОБЩИ УСЛОВИЯ


1.1.С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между "ОСКАР КЛЪБ" ЕООД, вписано в Търговския регисър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204432237, седалище гр. София и адрес на управление ул. Букет № 31, п.к. 1444, като доставчик и неговите клиенти, като потребители на интернет сайта на доставчика www.pranico.com.


1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на сайта www.pranico.com потребителят изрично и безусловно се съгласява с тях.
1.3. Доставчикът си запазва правото да променя дизайна на www.pranico.com, неговото съдържание и настоящите Общи условия по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на www.pranico.com.


ІІ. Поверителност на предоставените данни

2.1. Личните данни, които Доставчикът получава при при сключване на договор за продажба, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.
2.2. Доставчикът изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2.3. С въвеждането на личните данни в системата на Доставчика, потребителят следва да бъде информиран, че на неговия e-mail няма да бъдат изпращани каквито и да е рекламни съобщения.|||. Ползване на www.pranico.com

3.1. При използването на интернет страницата на Pranico, потребителят е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер вреди, причинени на интернет страницата, услугите, Pranico или всяко друго лице, с което Pranico има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.
3.2. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително, но не само изображения, изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на www.pranico.com са собственост на Доставчика.
3.3. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага, предоставя и т.н. съдържанието на www.pranico.com, без изричното писмено съгласие на Доставчика, освен ако използването е с некомерсиална цел.


|V. Поръчка, договор и плащане на цената

4.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в www.pranico.com. Договорът за продажба от разстояние между Доставчика и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Доставчика.
4.2. Всички поръчки получени в петък вечер, събота и неделя или по време на официални празници се обработват в следващия първи работен ден.
4.3. Посочените на www.pranico.com цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС. Цената за доставка се плаща от потребителя.
4.4. Доставчикът си запазва правото да променя цените на продуктите, както и тези за доставка.
4.5. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт.


V. Доставка

5.1. Доставката на поръчан чрез www.pranico.com продукт се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС до посочения от потребителя адрес или до офис на куриерската фирма. Цената на доставката е фиксирана в размер на 3лв.
5.2. Доставка за София и страната се извършва до 4 работни дни, в периода от 9 до 18 часа.
5.3. Всяка пратка е придружена с опция за преглед преди да бъде заплатена от купувача.


VІ. Рекламация. Отказ от поръчка. 

 

6.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 14 дни след закупуването на стоката. Разходите по връщането на продукт, свързан с рекламация и изпращането на нов продукт са за сметка на потребителя.


6.2. В случай, че получен от потребителя продукт не отговаря на желания от размер, потребителят има право да върне артикула за подмяна със същия, но в друг размер, като разходите по връщането и повторното изпращане са за сметка на потребителя.


6.3. При несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената.

 

 

 VІІ. Гаранция

7.1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Срокът за връщате е 14-дни от получаването на стоката от потребителя или трето, посочено от него лице, различно от превозвача.Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до Доставчика са за сметка на потребителя, като връщането става до офис на ЕКОНТ ЕКСПРЕС. Доставчикът възстановява на потребителя заплатената от него за върнатата стока сума по банкова сметка на потребителя не по-късно от 5 работни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.  Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
Когато потребител връща закупена от www.pranico.com, сумата за стоката се възстановява след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията на посочени по-горе в т.6.4. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на потребителя на адреса, от който е изпратена до Доставчика.

 

7.2. Доставчикът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

7.3. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

7.4. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 След изтичането на този срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. ЗЗП

 Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 7.5. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.

 Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

7.6. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 Срокът за упражняване правото на гаранция спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 Упражняването на това право на потребителя не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от посочения.

 

VІІІ. Спорове

8.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.
За неуточнените от тези общи условия положения, се прилагат съответните законови разпоредби.